Welkom op Boeklezers.nl

Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »

Meedoen

De Weg - De Waarheid - Het Leven

Als In een flits werd het duidelijk: De drie  boeken: De Mens, de zoekende Mens; Koninklijke Kunst, de Hoogste Levenskunst; Wetenschap en Spiritualiteit transcenderen tot hoger Niveau;  beelden  in wezen de Tao van de menselijke ontwikkeling  uit. Deze boeken vormen  een  bijzondere Trilogie  met  respectievelijk de titels: De Weg - De Waarheid - Het Leven.  Het  wordingsproces -  de evolutie van  de Mens als ‘kennis van Gods heilsplan’ - wordt voor de goede verstaander, hierin vertolkt.  De bijgewerkt Trilogie  vormt een  uniek geschrift waarin het  diepste geheim wordt onthuld: De  weg naar: ʹGeluk - Vreugde - Rustʹ.  Het doel  is om  u bewust te doen worden dat het de hoogste ‘Tijd’ wordt om  onze energie te bundelen en  met  zicht op de oude ‘Landmerken’ het ‘Mensdom’ op de ware koers te leggen; hetgeen juist nú - in deze enerverende ʹTijdʹ - van essentieel belang is. In de achter ons liggende 25 jaar is niet alleen onze religieuze cultuur in een   humanistisch seculiere samenleving veranderd, maar vond er bovendien geleidelijk een bewustzijnsverandering plaats. De  snelle ontwikkeling van  ICT effende de weg voor de zelf-actualiserende mens, die zich autonoom ging individualiseren en zich steeds sterker als een ʹikʹ ging  manifesteren. Het woordje ‘respect’  is verdrongen door ‘eigendunk’. U ziet het dagelijks om u heen: Op de snelweg; in de winkel, binnen de ondernemingscultuur, vult uzelf maar in..Het is in het algemeen, uitzonderingen daar gelaten: ‘Een ieder voor zich en God voor ons allen’.  Het is de diep liggende oorzaak waardoor grote bedrijven  hun stabiliteit verliezen doordat het Wij - gevoel’ langzaam  maar zeker  is weggeëbt De natuurwet: ʹWat u niet wilt dat u geschiedt,  doe dat ook een ander nietʹ,  is door de Welvaart, Jaloezie en Hebzucht  naar de achtergrond verdrongen. Drie dikke vrienden: Welvaart - Jaloezie  -  Hebzucht, maar zij verblinden de empathie.  Ook de invloed vanuit het ‘Oosten’ is zorgelijk.Binnen de ʹIndustrieʹ, de ʹSportʹ, maar  ook binnen de ʹWereldhaven Rotterdamʹ, infiltreerden  te veel  buitenlandse belangen.  Met de ICT zitten we in een digitale stroomversnelling en de Wetenschap - met name de ‘Kwantum - en Snaartheorie’ - zoeken  naar ʹietsʹ dat  macht c.q. gezag over ons, het fenomeen ʹMensʹ uitoefent. De terreur, oorlog, honger en armoede in de wereld is onaanvaartbaar en moet verbannen worden. Een oud spreekwoord zegt:’De kruik gaat net zo lang te water totdat  zij breekt.’ Diverse tekenen  wijzen in die richting dat het bijna zover is. De waarheid  - het geheim - wordt vertroebeld door de ʹTijdʹ , terwijl de mens niet beseft dat ʹTijdʹ een Illusie is.                        

 1ste Boek         

Ruim 300 godsdiensten, religies, geloven en levensbeschouwingen passeren  op beknopte wijze uw aandacht.  Voor de Europeesche Gemeenschap zal dit aantal globaal eveneens benaderd worden, maar wereldwijd tellen we er ruim 4000! Dat kan ook niet anders want  ieder mens is uniek en probeert te allen tijde zijn eigen gedachten te ordenen over de mystiek van het leven: ʹWaar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe?ʹ en ʹWat is eigenlijk het doel van het leven van mens en dier?ʹ          Ook binnen bepaalde groeperingen dragen  mensen toch hun  persoonlijke mening in hun binnenste. We kunnen stellen dat er zoveel levensbeschouwingen  zijn als er zelfactualiserende  mensen zijn. Speciaal voor de geïnteresseerde lezer die niet binnen een religieus of  kerkelijk milieu is opgegroeid begint het 1ste hoofdstuk met  ʹGodsdienstʹ,  hetgeen overigens ook voor de religieus opgevoede eveneens een eyeopener kan zijn.                                          .                                                                      

2de Boek                                                                                                                          Dit deel geeft een uitvoerige behandeling over de ʹKoninklijke Kunstʹ, de ʹHoogste Levenskunstʹ. Het bouwen aan de Tempel der Volmaking, aanvangende met het behouwen van de ruwe steen, die de mens zelf is, tot een volmaakte steen: de zuivere kubiek,  waardig om ingepast te worden bij die bouw; rustend op ʹWijsheid, Kracht en Schoonheidʹ, en stevig verankerd in ʹBroeder-zusterschap en Liefdeʹ. Wie ben ik? Waarom ben ik er? Waar  kom  ik vandaan?  Waar ga ik na dit leven heen of  is er na dit leven  niets meer? Als er niets is wat is er dan? Wat is het verschil tussen leven en dood, een verschil in voortbestaan?  Het zijn vragen die vroeg of laat onherroepelijk bij ieder mens in het zelfbewustzijn opduiken. Met de gevleugelde woorden in de geest van: ʹdood is dood enerzijds en anderzijds evolutie, reïncarnatie, eeuwig leven, wederom geboren worden en ervaring opdoenʹ, ingebed in onze antwoorden,  zijn we er niet om een weldenkend wezen richting in zijn zelfbewustwording te geven. Het is het zoeken naar ʹWaarheidʹ. Alleen door individuele geestelijke ontwikkeling en kennis-overdracht op zowel religieus, maatschappelijk en economisch terrein met effectieve directe  beleids-flankering van  honger- en armoedebestrijding  is harmonisering van de cultuurverschillen  te verwezenlijken  en  kan  mede  hierdoor  spiraal van terreur omgebogen worden.                                        .                                                                           

3deBoek        

Hierin wordt u meegenomen  in de geschiedenis van de ‘Tijd’ en kalendersystemen. Het wordt steeds duidelijker dat de ʹTijdʹ in ons dagelijks leventje wel dominant aanwezig  is, maar op een illusie berust; de mens hiermede geprogrammeerd is.           De weg van de mens - van het hele mensdom - ligt vol struikelblokken;  maar met de geleider in ons zelf  zullen we uiteindelijk - met zicht op de oude landmerken - de ware koers weten te bepalen om  het doel te bereiken. Hiermede zal het zoeken naar Waarheid worden beloond.   De wetenschap gaat  schoorvoetend  beseffen dat er meer is dan de werkelijkheid die wij ons inbeelden, zoals dit deel laat zien:ʹEeuwig levenʹ. We zouden kunnen stellen dat Wetenschap en Spiritualiteit transcenderen tot hoger niveau. We komen tot ontdekking - mede dankzij de quantummechanica - dat de werkelijkheid zoals wij die ervaren, niet de ware werkelijkheid is; maar dat wij leven in een virtuele wereld waarin de ‘Tijd’ op spirituele - maar vooral  mystieke wijze- een essentiële  rol speelt door de touwtjes van ons leven  in handen te nemen. Het wordt steeds duidelijker wat het betekent: ‘De Weg - De Waarheid - Het Leven’ en nog belangrijker  naar  wie het verwijst!  Door  zorgvuldige  bestudering en vooral ook er naar te handelen, wordt als vanzelf de nieuwe koers in uw leven uitgezet.          Overigens: Het geheim wordt mede onthuld in een acostrichon. Spannend!                                                                                                              

Arie Aalders

Verschijning 11 december.. Voorintekening tot 1 november. 25 euro all in.

Wikelprijd  33,- euro

Aanmelding : ga naar : www.bureausomar.com

 

10 maanden geleden  - 394 maal bekeken
Jeanine
Jeanine: Jezus Christus is de enige Weg, Waarheid en het Leven. Bekeer u tot Hem voor het te laat is!